О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
на община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 27.04.2016г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско.

2. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Приморско.

3. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско.

4. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919″ – гр. Приморско за 2015г.

5. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г” – гр. Китен за 2015г.

6. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927″ – с. Ново Паничарево за 2015г.

7.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Л. Толстой 1926г” – с. Ясна Поляна за 2015г.

8.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина -1927г” – с. Веселие за 2015г.

9. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2015г.

10. Докладна записка от д-р Димитър Германов-кмет на община Приморско относно свикване на Общото събрание на „ПОРТ КЛУБ” АД
и приемане годишен финансов отчет за 2015г.

11. Докладна записка от Пенка Щерионова – директор Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. в община Приморско.

12. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на водоем, разположен в поземлен имот №000395, целия с площ от 3336 кв.м в землище с. Ясна поляна.

13. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно промяна на землищната граница между землището на с.Писменово и землището на гр.Китен.

14. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за ПУП -Парцеларен план за „Трасе на захранващ водопровод за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.”Чифтелията”, общ.Приморско”, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.9, ПИ 10731.109.13, ПИ 10731.22.16, ПИ 10731.109.17, ПИ 10731.119.37 и ПИ 10731.119.38 по КК на с.Веселие.
15. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за ПУП -Парцеларен план за „Трасе на кабел 20 кV за захранване на вилни сгради за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.”Чифтелията”, общ.Приморско”, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.22.1, ПИ 10731.21.13, ПИ 10731.21.14 и ПИ 10731.21.34 и ПИ 10731.406.46 по КК на с.Веселие.
16. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за ПУП -Парцеларен план за „Трасе на „Канализация, обслужваща ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.”Чифтелията”, общ.Приморско”, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.12, ПИ 10731.109.13 и ПИ 10731.22.25 по КК на с.Веселие.
17. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за ПУП -Парцеларен план за „Изграждане на пътна връзка за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.”Чифтелията”, общ.Приморско”, преминаваща през ПИ 10731.24.69, ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие.
18. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено на Иван Михайлов Ламбов , баща на детето Ивана Иванова Ламбова.
19. Питания.

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0