О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
На община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 19.05.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Девето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Докладна записка от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно разделяне на поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори: ПИ 10731.109.12 и ПИ 10731.109.13 по КК на с.Веселие, м. „Каратупрака” , ПИ 10731.36.12 и ПИ 10731.36.13 по КК на с.Веселие, м. „Воденицата” и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на Държавата на правото на собственост върху ПИ с проектен идентификатор 10731.109.24 и ПИ с проектен идентификатор 10731.36.19 по КК на с.Веселие, общ.Приморско.

 

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0