О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А
До Гражданите
На Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 21.12.2015г./понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Актуализация на бюджета на Община Приморско към 30.11.2015г.

2.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 30.11.2015г.

3.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

4.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно приемане отчета на План-Сметката за дейност „Чистота” към 31.10.2015г. на Община Приморско.

5.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Приемане на План-сметка за планираните средства от такса битови отпадъци за 2016г. в Община Приморско.

6.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско.

7.Предложение от д-р Димитър Германов- Кмет на Община Приморско относно Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, обезпечаващ авансово плащане на договор № BG04-02-03-013- 013от 18.08.2015г.

8.Предложение от д-р Димитър Германов -Кмет на Община Приморско относно Стартиране на процедура по предаване на инфраструктура, изградена по проекти по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атморсферния въздух”.

9.Предложение от Милчо Милев зам.кмет на община Приморско
относно одобряване на списък на земеделски земи от общински поземлен фонд на община Приморско за землището на с.Веселие за обезщетение по § 27 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

10. Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост , находящи се в гр. Приморско , СО „Узунджата”- гр. Приморско , гр.Китен , с. Ясна поляна и с.Писменово , община Приморско, област Бургас.

11.Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно допълване на Решение №662/30.04.2015г. на Общински съвет Приморско.

12.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на „Транс Тур Китен”.

13.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно прекратяване на съсобственост между община Приморско и „Рилена” ООД.

14.Докладна записка от д-р Димитър Германов -Кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти УПИ I /502/, УПИ II /100/, УПИ III /493, 503/ и улична регулация от ос.т.482 до ос.т.479, в кв.49 по плана на гр.Китен, Община Приморско.

15.Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно изменение на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.61, по плана на гр.Приморско, в обхват на УПИ XXI, УПИ XX, УПИ II, УПИ III и част от улична регулация о.т. 214 и о.т.215 до пресечката с ул.”Младост” и о.т.213 до о.т.228, на основание 134, ал.1, чл.134, ал.2, т.2 и чл.134, ал.2, т.2 и чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ.

16.Докладна записка от д-р Димитър Германов- Кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПРЗ/ на УПИ XIII, кв.14 в обхват на ПИ №58356.506.78, №58356.506.89, №58356.506.76 и №58356.506.42 гр.Приморско.

17.Докладна записка от Милчо Милев- заместник кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ II, УПИ III и УПИ IV по плана на гр.Китен, с цел обособяване на нов УПИ II, който да бъде отреден за „основно училище” около съществуващото такова.

18.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на Ваньо Митов Ламбовски от гр. Китен.

19.Предложение от д-р Димитър Германов -Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на
Исения Стоянова Йорданова, майка на детето Мария Исениева Йорданова.

20. Предложение от д-р Димитър Германов -Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Таня Васкова Радкова , майка на детето Борис Пламенов Радков .

21. Предложение от д-р Димитър Германов -Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Цветан Георгиев Пандиев баща на детето Калина Цветанова Пандиева , Нели Стефанова Михайлова , майка на детето Мартин Антониев Михайлов , Гергана Сашева Стоянова , майка на децата Ирен и Ивет Костадинови Стоянова , Тинка Кирчева Ставракева , майка на детето Крисия Тинкова Ставракева , Снежана Кирилова Евтимова , майка на детето Кирил Павлинов Кенанов , Петко Минов Минчев , баща на детето Мартин Петков Минчев , Полина Стоянова Дерменджиева , майка на детето Роси Венциславова Дерменджиева , Теодора Тодорова Тодорова , майка на детето Георги Георгиев Милев , Станислава Пенчева Митрева , майка на детето Антоний Станиславов Митрев.

22. Питания.
……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0