О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите
на Община Приморско

 

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 25.01.2016г./понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Пето редовно заседание на Общински съвет– Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Приморско за периода 2016 г. – 2019 г.
2. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година.
3. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Дофинансиране на ЦДГ в с. Ясна Поляна и ЦДГ с. Веселие.
4. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно определяне на ценоразпис на максимални цени за добив и ценоразпис на минимални цени за продажбата на дървесина.
5. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно определяне на максимални цени за „маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”.
6. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно определяне начина на ползване на дървесина за 2016г.
7. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно приемане на Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2016 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода 2016-2018 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.
8. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в Община Приморско.
9. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Приморско.
10. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв. 61, по плана на гр.Приморско, в обхват на УПИ XXI, УПИ XX, УПИ II, УПИ III и част от улична регулация о.т. 214 и о.т.215 до о.т, и о.т.213 до о.т.228, на основание 134, ал.1, чл.134, ал.2, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.
11. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Рачо Киров Ангьозов , баща на детето Киро Рачев Ангьозов и Валентина Милева Ставракева , майка на детето Станислав Валентинов Ставракев.
12. Предложение от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено на Кета Христова Иванова , майка на детето Михаил Георгиев Атанасов.
13. Питания.

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморскo

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0