О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 25.02.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Шесто редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно създаване на обществен съвет.

2. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред , спокойствието и сигурността на гражданите , за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината.

3. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Приморско .

4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно
Подготовка и изпълнение на проект „По близо до природата” по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно
Подготовка и изпълнение на проект „Партньорство за развитие на туризма” по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

6. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно
Подготовка и изпълнение на проект „Заедно срещу природните бедствия” по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

7. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно
Даване на съгласие за предоставяне на УПИ II-407, кв.50 по плана на с.Ново Паничарево, ведно с построената в имота Двуетажна паянтова жилищна сграда с право на безвъзмездно ползване за целите на проект „Партньорство за развитие на туризма” за период от най-малко 5 години след края на проекта.

8. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно
Даване на съгласие за предоставяне на Висящ пешеходен мост над река Ропотамо – с.Ново Паничарево с право на безвъзмездно ползване за целите на проект „Заедно срещу природните бедствия” за период от най-малко 5 години след края на проекта.

9. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно именуване на улица в кв.61, гр.Приморско.

10. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно ПУП – проект за изменение на ПРЗ за УПИ V, кв.59, с отреждане „за хлебозавод”, идентичен с ПИ с идентификатор №58356.501.658 по КККР на гр.Приморско.

11. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно ПУП – проект за изменение на ПРЗ за ПИ с идентификатор №37023.10.966 по КККР на гр.Китен.

12. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно ПУП – проект за изменение на ПРЗ за УПИ VII, кв.39Г с отреждане „За обществено обслужващи дейности”, идентичен с ПИ с идентификатор №58356.503.470 по КККР на гр.Приморско.

13. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно изменение на ПУП/ПРЗ в обхват 58356.501.87 по КК на гр.Приморско, Община Приморско, засягащ УПИ XI и XII, кв 29 и улици-тупик с о.т. 36а, 36б, 36в; 49а, 49б, 49в по ПР гр.Приморско.

14. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно ПУП – проект за изменение на ПУР и ПРЗ за ПИ с идентификатор №37023.501.670, кв.50 по плана на гр.Китен, Община Приморско.

15. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно съгласие за допускане на подробен устройствен план ПУП/ПРЗ/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори №58356.503.297, №58356.503.298 и №58356.503.477 по Кадастралната карта на гр. Приморско , като част от Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150 от ЗУТ.

16. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени на Тинка Ангелова Русинова , майка на детето Алисия Тинкова Русинова, Сийка Маргаритова Йорданова , майка на детето Божидара Сийкова Йорданова, Марияна Янева Йорданова , майка на детето Тинка Стоянова Йорданова и Милка Георгиева Йорданова, майка на детето Христина Сергеева Казакова.

17. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено на Златина Станкова Йорданова , майка на детето Радослав Ангелов Маринов.

18. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на Община Приморско относно отпускане на социална помощ на Владимир Христов Стоянов жител на с. Веселие.

19. Питания.

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0