О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О П О К А Н А

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите
на община Приморско

 

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.06.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Единадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Предложение от Д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на Министерството на енергетиката , Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” , обезпечаващ авансово плащане на договор №BG04-02-03-013-013 от 18.08.2015г.

2. Предложение от Д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Упълномощаване на Кмета на Община Приморско за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-1.002-0111 „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в Община Приморско”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „Активни”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

3. Предложение от Д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно прекратяване на съсобственост между Иван Тодоров Тотев от с.Ново Паничарево и община Приморско.

4. Предложение от Д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ I кв.36е с идентификатор 58346.506.481 на гр.Приморско с цел отреждане на терени „За озеленяване” и „за ТП”.

5. Докладна записка от Д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно одобряване годишен финансов отчет „ЕЛИ МММ” АД.

6. Предложение от Д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Христина Благоева Абрашева , майка на детето Диляна Йорданова Симеонова.

7. Питания.

 

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0