Отлагане на двадесет и второ редовно заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  П Р И М О Р С К О

8180,гр.Приморско,община Приморско,ул.”Трети март”№56,тел.0550/3 29 59

е-mail.: Primorsko_obsavet@abv.bg

ДО

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с непредвидени обстоятелства и на основание чл.11,ал.1, б.А от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско,Ви уведомявам,че ОТЛАГАМ насроченото за 22.05.2017г. от 10.00ч. Двадесет и второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско и свиквам същото за 23.05.2017г. от 10.00ч. при същия проект за дневен ред.

За отлагането на заседанието са уведомени общинските съветници от Общински съвет – Приморско, кмета на община Приморско и Областен управител на област Бургас.

 

Златина Тюлиева -Председател

на Общински съвет-Приморско

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на  23.05.2017г./вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам  Двадесет и второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред,спокойствието и сигурността на гражданите,за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината.

2.Докладна записка от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно изменение  и допълнение на Наредба за определяне и администриране местни такси и цени на услугите на територията на община Приморско.

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско.
 2. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на План за развитие на младежта 2017г.
 3. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги и годишен план за развитие на социалните услуги – 2018г.
 4. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Приморско и Златина Вълкова Стоянова от гр. Приморско .
 5. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Приморско и „Белмарт“ ЕООД.
 6. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Приморско и Румяна Петкова Казларова-Калъчева.
 7. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Приморско и „Максинформ” ООД.
 8. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Приморско и Анатоли Руменов Дръзков.
 9. Предложение от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект (трафопост) на територията на гр.Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-рДимитър Германов кмет на община Приморско относно изменение на ПУП/ПУР между кв.41 и кв.30 от о.т.96 до о.т.98 по плана на с. Ново Паничарево.
 2. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ на Даниела Петрова Ламбринова от гр.Приморско.

14.Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0