НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЯВА:

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№94-00-922/18.03.2019г. от Гергана Иванова Панайотова – Червенкова за наличие на инвестиционно предложение за „Преустройство на жилищна сграда в семеен хотел”, находящ се в УПИ VII109, кв. 23, представляващ ПИ с идентификатор №37023.501.891  по КК на гр. Китен.

 

Лице за контакт:                                                                            

Гергана Панайотова – Червенкова 

Тел. 0887 46 98 11

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0