НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2011г.), д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март” №56, п.к. 8180

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„Енергоспестяващи мерки – подмяна на отоплителна инсталация и осветление на сградата на ОУ „Христо Ботев“, находяща се в УПИ VII, кв. 4 по плана на с. Ново Паничарево, общ. Приморско“

 

 

Лице за контакти: д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско

Телефон, факс: 0550/3 30 00; 0550/ 3 23 73.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Бургас-338,

К-с Лазур, ул. „Перущица” №67, ет. 3

e-mail: riosvbs@unacs.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0