На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-865/13.03.2019 г. от Дичо Георгиев Дичев и Веска Янева Дичева за наличие на инвестиционно предложение за обект „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда“ за УПИ XV в кв.1 с идентификатор №58356.504.277  по КК на СО“Узунджата“ гр.Приморско.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0