На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА:

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация – град Приморско е постъпило уведомление вх.№ 63-00-29/09.01.2019г. от “Перла Турист” АД – гр. София, р-н Лозенец, ул. Цанко Церковски №67 А, ЕИК 102123255. Има следното инвестиционно предложение – „Промяна предназначението на земята за ПИ № 58356.502.19 по КК на гр. Приморско, м. Пясъка, Община Приморско”.

 

Лице за контакт:                                        

Йордан Николов Христов – тел. 0885 96 23 73

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0