Осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 31.07.2020г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.07.2020г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Осмото редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз и Разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2020 година.

2.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне в полза на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект общинска собственост, по реда на Закона за водите.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна  общинска  собственост, находящи  се в СО „Узунджата”,   гр. Приморско и с. Ясна поляна община Приморско, област Бургас.

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно даване на съгласие за учредяване на право на преминаване през имоти общинска собственост за подмяна на кабел 20kv между ТП „Нептун” и ТП „Магнолиите” в ММЦ.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на уличен водопровод , преминаващ през поземлени имоти №10731.20.57 и №10731.20.55 по КККР на с.Веселие, м.“Кушулан“.
  2. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на външно ел.захранване на ПИ№221, ПИ№395 и ПИ№394, преминаващ през поземлени имоти 245 и 461 по плана на Новообразуваните имоти м.Лозята, землище с.Писменово.
  3. Предложение от Дамян Петков – Председател на Постоянната комисия по устройство на територията, транспорт и инфраструктура към Общински съвет Приморско , относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско.
  4. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Християна Георгиева Германова, родител на детето Стилян Димитров Шурелов.

 

  1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0