Осемнадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.04.2021г./четвъртък/ от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.04.2021г./четвъртък/ от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам осемнадесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса на територията на община Приморско с цел преодоляване на последиците от извънредната епидемична обстановка.

2.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 30.04.2021 г.

4.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Предоставяне на целева субсидия на СНЦ “Общински морски клуб Приморско“ за изграждане на обект по реда на чл.56 от ЗУТ, представляващ метален павилион за съхранение на инвентар с площ от 106 кв.м. в УПИ VI, кв.33а по ПР на гр.Приморско.

5.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско.

6.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно определяне на специалности и брой на стипендиантите по тях, за които ще се отпускат стипендии, по реда на Наредбата за отпускане на стипендии на студенти на община Приморско за 2021г.

7.Предложение от Златина Тюлиева-Председател на Общински съвет-  Приморско относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Приморско , приет с Решение №03/02.12.2019г. на Общински съвет-Приморско.

8.Отчет за дейността на Общински съвет – Приморско и неговите комисии за 2020 година.

9.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Годишен отчет за състоянието, управлението и разпореждане с общинска собственост за 2020 година.

 1. Приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център-Приморско“ ЕООД за 2020г.
 2. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г” – гр. Китен за 2020г.
 3. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина – 1927” – с. Веселие за 2020г.

 

13.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927” – с. Ново Паничарево  за 2020г.

 

14.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ  „Л. Н. Толстой – 1926г” – с. Ясна Поляна за 2020г.

 

15.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2020г.

 

16.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско за 2020г.

17.Докладна записка от Пенка Щерионова – директор „Социално подпомагане“- Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021година в община Приморско.

18.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Приморско.

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Приморско.

20.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  одобряване на проект за ПУП /парцеларен план/ за изграждане на уличен водопровод , захранващ ПИ №10731.50.95, преминаващ през поземлени имоти №10731.20.57 и №10731.20.55 по КККР на с.Веселие , местност „Кушулан“ , община Приморско.

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за ПУП /парцеларен план/ за изграждане на Външно ел. захранване на ПИ №221, ПИ №395 и ПИ №394, преминаващо през поземлени имоти 245 и 461 по плана на Новообразуваните имоти в местност „Лозята“ , землище на с.Писменово , община Приморско.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно предоставяне на мери , пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Зана Стоянова Петкова, родител на детето Теодор Занов Петков и Петя Стоянова Бошева, родител на детето Стоян Христов Илиев.
 4. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Милен Георгиев Миланов от гр.Приморско.
 5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Ясен Диков Илиев от гр.Приморско.
 6. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Предоставяне на еднократно допълнително възнаграждение на шофьорите на специализиран автомобил „Линейка“ към филиал Приморско на ЦСМП – Бургас , във връзка с работата им на първа линия по време на пандемичната обстановка предизвикана от разпространието на COVID -19.

27.Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0