О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №94/27.02.2019 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за  изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ VI в кв.5 с идентификатор №37023.501.232 по КК на гр.Китен.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО :

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №95/27.02.2019 год., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за  изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I  в кв.27 с идентификатор №58356.501.260 и УПИ V в кв.27 с идентификатор №58356.501.261 по КК на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО :

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0