ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-4275 / 02.11.2021г.

Обява

О  Б Я В Л Е Н И Е

 

 

94-00-4275 / 02.11.2021г.

           

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план /План за регулация/ за УПИ III в кв.28 с идентификатор №58356.73.222 по КККР на гр.Приморско, м.Беглик таш, приет с Протокол №4 от 03.09.2021г. по т.6 от Общински експертен съвет при Община Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0