ОБЯВЛЕНИЕ С ИЗХ. №92-00-74/13.02.2020г.

О  Б Я В Л Е Н И Е

№ 92-00-74/13.02.2020г.        

Община Приморско, Дирекция “УТАС”, на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №64/10.02.2020г. на Кмета на община Приморско, е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП/ПРЗ за УПИ II – за озеленяване в кв.51 по плана на с.Ново Паничарево, с цел преотреждане на отредения имот „за озеленяване” и обособяване на два нови УПИ единия “за жилищни нужди”, а другия “за обществено обслужване и ТП” и промяна на уличната регулационна граница от изток по изпълненото на място благоустрояване / на улица с о.т.162 – о.т.139 /.

На основание чл. 124б ал.4 от ЗУТ, Заповед №64/10.02.2020г. на Кмета на община Приморско, не подлежи на оспорване.

             

                                                                                                            ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0