ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т1

Обява

Община Приморско,

Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №97/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ V /ПИ №10731.501.466/ в кв.41 по ПР на с.Веселие с цел промяна дворищно регулационната линия между УПИ V /ПИ №10731.501.466/ и VI /ПИ №10731.501.467/ и между УПИ V /ПИ №10731.501.466/ и IV /ПИ №10731.501.465/ по имотните граници от КК и предвиждане на нискоетажно свободно застрояване в УПИ V в кв.41 по ПР на с.Веселие.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0