ОБЯВЛЕНИЕ-Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

92-00-77/16.04.2019г.

 

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Протокол №2/28.02.2019г. по т.6 на Общински експертен съвет – гр. Приморско е приет представеният проект за изменение на  Подробния устройствен план /ПРЗ/ за УПИ I”за полиция и пожарна” в кв.39Е с идентификатор №58356.503.352 по КК на гр. Приморско.
Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите лица по всяко време от работния ден.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

 

                                                                                             ОТ ОБЩИНАТА

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0