Обявление на заповед

О  Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 94-00-4483/29.12.2020г.

        

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед №903/29.12.2020г. на Кмета на Община Приморско е одобрено изменение на подробния устройствен план /ПРЗ/ на УПИ II – за озеленяване в кв.51 с идентификатор №52129.501.813 по КККР на с.Ново Паничарево, с цел  преотреждане на отредения имот „за озеленяване”, обособяване на два нови УПИ II – „за обществено обслужване и ТП” и УПИ IV – „за жилищни нужди”,  и промяна на уличната регулационна граница от изток по изпълненото на място благоустрояване /на улица с о.т.162 – о.т.139/.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото съобщението недоволните могат да обжалват  заповедта чрез кмета на общината до административен съд гр.Бургас.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТA

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0