ОБЯВА

 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-83/11.01.2021 г. от Петко Янков Иванов, за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на обект „Преустройство на семеен хотел със ЗОХ в жилищна сграда със ЗОХ“ – преработка по време на строителство, находящ се в УПИ VI168 кв.6 с идентификатор №37023.501.215 по КК на гр.Китен, Община Приморско.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0