ОБЯВА

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2011) г,

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение  от Иван Матеев Калчев, с.Ясна Поляна, общ.Приморско, обл.Бургас, ул.Черно море №4, за Преустройство и пристройка на жилищна срада с идентификатор 87655.501.209 и стопанска постройка, в УПИ III, кв.44 по плана на с. Ясна Поляна.  ”

Местополежение: УПИ III-209, кв.44 по плана на с.Ясна Поляна, общ.Приморско

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Бургас-338,

К-с Лазур, ул. „Перущица” №67, ет. 3

e-mail: riosvbs@unacs.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0