ОБЯВА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

На основание чл. 91 от КТ , във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета обявява

 

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР – ДГ „РУСАЛКА”  гр.ПРИМОРСКО

 

І. ИЗИСКВАНИЯ

          –    да е български гражданин

 • образование – висше; образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в съответствие с чл.37 ал.2 от ЗНП и професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност , която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детска градина.

–   учителски трудов  стаж в детска градина – 5 г.

 • да отговаря на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета – да не е осъден на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не е лишаван от право да упражнява професията си, да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
 • да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.188.т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото правоотношение като директор на детска градина не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1 , т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Събеседване с кандидата, което ще се състои в следните направления:

 • Познания върху нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета
 • Цялостна административно- управленска и финансова дейност на директора;
 • Виждания на кандидата за развитието и организацията на детската градина.

 

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. Заявление до Кмета но Община Приморско за участие в конкурса;
 2. Документ за самоличност /копие/;
 3. Документ за завършена степен на висше образование, специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител” /копие/;
 4. Свидетелство за съдимост /оригинал/;
 5. Удостоверение, че кандидата не се води на диспансерен отчет за психично заболяване /оригинал/;
 6. Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/;
 7. Трудова книжка /копие/;
 8. Професионална биография;
 9. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен /копие/

 

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 

Документите се подават лично от всеки кандидат в деловодството на Община Приморско, ул. “Трети март” №56 в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в местния печат – 14.08.20г вестник Черноморски фар.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0