ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,  за наличие на инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/Парцеларен план/ за изграждане на „Външно ел.захранване на имоти 221, 395 и 394 по плана на новообразуваните имоти м.Лозята, землище с.Писменово – 3 броя кабели НН от ЕТ пред ПИ№482 до главните ел.табла на ПИ№221, ПИ№395 и ПИ№394“.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0