ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4466/03.12.2019 г. от Николай Димов Сидеров, за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на обект „Аптека – допълващо застрояване“, находящ се в УПИ IV кв.1 с идентификатор №37023.501.167 по КК на гр.Китен, Община Приморско.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0