ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3779/02.10.2019 г. от Тодор Димов Симеонов, за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на обект „Пристройка и преустройство на сграда за обществено хранене“, като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ  в ПИ с идентификатор №87655.4.81 по КК на с.Ясна Поляна.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0