ОБЯВА – УИП ВЕСЕЛИЕ

О Б Я В А:

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общинска администрация – гр. Приморско е постъпило Уведомление Вх. №97-02-5/10.01.2020г. от Нанка Михайлова Белчева с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница” №38, вх.4, ет.8, ап.23. Уведомлението е за наличие на инвестиционно предложение, за изграждане на обект „Едноетажна стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещение за обитаване”, находящ се в ПИ №10731.16.75 по КК на с. Веселие, Община Приморско.

 

Лице за контакт:

Ирина Алексеевна Велинова

тел: 0896 60 14 71

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0