ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4426/25.10.2016 г. от Славка Георгиева Хаджипанайотова, Тодор Стоянов Бадалов, Димитър Георгиев Стоянов, Райна Иванова Стоянова, Ирена Тодорова Михайлова, Славка Тодорова Бадалова за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/ПРЗ/ за УПИ VI в кв.39Б с идентификатор №58356.503.382  по КК на гр.Приморско.

лице за контакти: Диляна Йовкова

тел. 0550 33337

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0