ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4427/25.10.2016 г. от Румен Божилов Йоцов за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/ПРЗ/ за УПИ X в кв.12, засягащ ПИ с идентификатори №58356.502.60, 58356.502.154 и 58356.502.155  по КК на м.Пясъка, землище гр.Приморско.

лице за контакти: Диляна Йовкова

тел. 0550 33337

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0