ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-131/16.09.2016г. от „Бартер” ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на „Строителен хипермаркет” в ПИ с идентификатор №58356.4.106 по КККР на гр. Приморско, местност „Шопака”, Община Приморско.

 

лице законтакти: Петър Иванов Стайков

тел. 0885 015 507

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0