ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4124/04.10.2016г. от Пламен Симеонов Донев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Преустройство на магазин за нехранителни стоки в два магазина за нехранителни стоки в партера на жилищна сграда” в УПИ VIII в кв. 39Б по плана на гр. Приморско с идентификатор №58356.503.436 по КККР на гр. Приморско.

 

лице за контакти: Пламен Симеонов Донев

адрес: гр. Приморско, ул. „Трети март” №63

тел. 0887 354486

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0