ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-153/29.09.2016г. от „Сити – Д” ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ – УПИ II /ПИ с идентификатор №58356.501.41 по КККР на гр. Приморско/, УПИ VIII /ПИ с идентификатор №58356.501.40 по КККР на гр. Приморско/ и УПИ III /ПИ с идентификатор №58356.501.44 по КККР на гр. Приморско/, кв.17 по плана на гр. Приморско, Община Приморско”.

 

лице за контакти: Станчо Иванов

адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова” №53, вх.1, ет.2, ап.4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0