ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4397/24.10.2016 г. от Наско Николов Панов за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/ПРЗ/ за ПИ №37023.503.35  по КК на гр.Китен.

лице за контакти: Наско Николов Пантов

тел. 0887400607

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0