ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост гр. Китен

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От “А1 България “ ЕАД
гр. София,

ул. “Кукуш” № 1, ЕИК: 131468980

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Оптична кабелна свързаност (EMC) на „ А1 България” ЕАД на територията на

гр. Китен”

За контакти: “Мобилтел “ ЕАД

гр. София, ул. “Кукуш” № 1, ЕИК: 131468980

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0