ОБЯВА във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1122/02.04.2019 г. от Марин Смилянов Тосков за наличие на инвестиционно предложение за обект „Вътрешно преустройство на кафе-еспресо в аптека с идентификатор №58356.503.176.1.18“ в УПИ XVIII в кв.2В с идентификтор №58356.503.176 по КК на гр.Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0