| Size: 3 MB 19 Mar 2024 Предложение за изменение на НОАМТЦУ  | Size: 152 KB 26 Feb 2024 Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет - Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Приморско, приет с Решение №03/07.12.2023г. на Общински съвет - Приморско /Становища се приемат в 14-дневен срок от публикуване на предложението/  | Size: 131 KB 10 Nov 2023 Проект Правилник ОбС 2023-2027  | Size: 1 MB 20 Jun 2023 Допълнение и изменение на НУОТОП  | Size: 163 KB 13 Jun 2023 Проект на Наредба за обществен ред  | Size: 1 MB 1 Mar 2023 Предложение за приемане на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско  | Size: 51 KB 9 Jan 2023 Предложение от Зл.Тюлиева - Председател на Общински съвет - Приморско относно Изменение на НОАМТЦУ  | Size: 13 MB 31 Aug 2022 Програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Приморско  | Size: 11 MB 25 Aug 2022 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Приморско 2022-2026 г.  | Size: 2 MB 5 May 2022 Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет - Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Приморско и населените места от Общината. (Становища се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението.)  | Size: 48 KB 10 Dec 2021 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет - Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Приморско , приет с Решение №03/02.12.2019г. на Общински съвет - Приморско. (Становища се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението.)  | Size: 311 KB 24 Nov 2021 Предложение за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”  | Size: 459 KB 13 Apr 2021 Изменение на наредбата за определяне обема на жив.дейност  | Size: 253 KB 16 Feb 2021 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско  | Size: 758 KB 4 Feb 2021 Проект на Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Приморско  | Size: 70 KB 20 Jan 2021 Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Приморско  | Size: 3 MB 15 Jan 2021 Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Приморско  | Size: 86 KB 3 Jul 2020 Наредба Търговска дейност на открито  | Size: 626 KB 12 May 2020 Предложение на Д-р Димитър Германов с изх. №61-00-94/12.05.2020г. за изменение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско.  | Size: 73 KB 14 Apr 2020 Предложение Ваня Андонова - Промяна Наредба за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско. Становища и предложения се приемат в общински съвет Приморско в срок от 30 дни от публикуването.  | Size: 729 KB 7 Apr 2020 Предложение с изх. № 61-00-71/07.04.2020г. за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 502 KB 19 Mar 2020 Предложение с изх. №61-00-64 от 19.03.2020г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряването на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината.  | Size: 834 KB 19 Mar 2020 Предложение с изх. №61-00-63 от 19.03.2020г.за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Приморско.  | Size: 82 KB 19 Feb 2020 Предложение на Стоян Василев за изменение и допълненение на Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито  | Size: 48 KB 21 Jan 2020 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско - 21.01.2020Г.  | Size: 49 KB 18 Dec 2019 Предложение изменение правилник  | Size: 26 KB 16 Dec 2019 Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  | Size: 723 KB 5 Dec 2019 Предложение  | Size: 702 KB 5 Dec 2019 доклад  | Size: 67 MB 5 Dec 2019 Програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива  | Size: 566 KB 29 Nov 2019 Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 121 KB 12 Nov 2019 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПРИМОРСКО 2019г-2023г  | Size: 373 KB 31 Jul 2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 162 KB 24 Jun 2019 Наредба за изграждане и опазване на зелената система  | Size: 179 KB 10 Apr 2019 Предложение за изменение и допълнение на наредба за определяне на размера на местните данъци  | Size: 8 MB 29 Mar 2019 Предложение за приемане на наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Приморско  | Size: 2 MB 28 Mar 2019 Предложение за приемане на наредба за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  | Size: 573 KB 16 Jan 2019 ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА 2019 – 2021 г.  | Size: 1 MB 16 Jan 2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА 2019 – 2021 г.  | Size: 43 KB 11 Jan 2019 Промяна Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги  | Size: 2 MB 7 Dec 2018 Изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО - срокът за предложения и становища е 14 дневен / до 21.12.2018г. /  | Size: 80 KB 30 Aug 2018 НАРЕДБА-2008год. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА  | Size: 5 Apr 2018 Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско  | Size: 969 KB 22 Mar 2018 Предложение за промяна на НОАМТЦУТОП  | Size: 42 KB 8 Mar 2018 Предложение Тюлиева  | Size: 825 KB 23 Feb 2018 Проект - Промяна в Наредбата за обществения ред  | Size: 1 MB 17 Jan 2018 Проект-за-изменение-и-допълнение-на-Наредбата-за-управлениет-на-отпадаците-на-територията-на-Община-Приморско  | Size: 85 KB 17 Nov 2017 Проект-за-изменение-на-НОАМТЦУ-2018-и-мотиви-такси-за-административни-услуги  | Size: 2 MB 2 Oct 2017 Предложение за програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Приморско  | Size: 3 MB 14 Sep 2017 Проект за избор на финансова институция или посредник  | Size: 280 KB 30 Aug 2017 Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  | Size: 1 MB 30 Aug 2017 Предложение за безстопанствени кучета  | Size: 2 MB 23 Aug 2017 Проект за избор на финансова институция или посредник  | Size: 58 KB 21 Jun 2017 Предложение Наредба обществен ред  | Size: 642 KB 25 May 2017 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред  | Size: 642 KB 25 May 2017 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред  | Size: 1 MB 17 May 2017 Докладна записка - изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите  | Size: 44 KB 10 Apr 2017 Предложение за промяна наредба НОАМТЦУ  | Size: 2 MB 23 Mar 2017 Изменение и допълнение на Наредбата за Обществения ред  | Size: 54 KB 11 May 2017 Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  | Size: 57 KB 22 Feb 2017 Предложение наредба обществен ред  | Size: 96 KB 17 Feb 2017 ПРОЕКТ На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Приморско  | Size: 96 KB 17 Feb 2017 ПРОЕКТ На Наредба за общинските детски градини на територията на община Приморско  | Size: 28 KB 24 Jan 2017 С П Р А В К А по чл.26,ал.5 от ЗНА  | Size: 1 MB 20 Jan 2017 Предложение - Нередба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 925 KB 4 Jan 2017 Предложение за "Програма за управление на отпадъците на Община Приморско 2016-2020 г."  | Size: 70 KB 29 Nov 2016 Проект план-сметка за ТБО за 2017  | Size: 127 KB 20 Dec 2016 Мотиви към предложение за промяна в Наредба за обществен ред на Община Приморско  | Size: 168 KB 29 Nov 2016 Мотиви (2) към предложение за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Приморско  | Size: 281 KB 28 Nov 2016 Предложение за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Приморско  | Size: 43 KB 23 Nov 2016 Проект промяна Наредба за определяне и администриране местните такси ицени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 801 KB 23 Nov 2016 Промяна в Наредбата за обществен ред  | Size: 31 KB 21 Nov 2016 проект изменение НОАМТЦУ 2017 и мотиви- такси за административни услуги  | Size: 312 KB 18 Nov 2016 Наредба за управление на отпадаците на територията на община Приморско - проект  | Size: 31 KB 27 Oct 2016 Проект на Наредба – Бюджет  | Size: 124 KB 12 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 54 KB 12 Oct 2016 ПРОЕКТ-НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 24 KB 12 Oct 2016 Предложение за изменение чл.7, ал.4 от Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско  | Size: 252 KB 12 Oct 2016 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение и допълнение на НОАМЦТУ  | Size: 29 KB 10 Oct 2016 Предложение относно:Изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско  | Size: 45 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 44 KB 10 Oct 2016 Ппредложение относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско.  | Size: 31 KB 10 Oct 2016 Докладна записка с Вх. № 79/04.03.2013 г. относно: изменение на Наредбата за определяне и администриранена местните такси и цени на услуги на територията на община  | Size: 17 KB 10 Oct 2016 Предложение с Вх. № 89/05.03.2013 г.относно: изменение на Наредбата за осигуряване на обществен ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Общината  | Size: 19 KB 10 Oct 2016 П Р Е Д ЛОЖЕ Н И Е относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 112 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тяхот община Приморско  | Size: 76 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: ПЛАН-СМЕТКА - ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” за 2014 година  | Size: 31 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ-НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 25 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 155 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 20 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 591 KB 10 Oct 2016 Промяна Наредба за обществения ред  | Size: 444 KB 10 Oct 2016 Удължаване срока на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета  | Size: 86 KB 10 Oct 2016 №235 Промяна МТД  | Size: 100 KB 10 Oct 2016 №236 Изменение НОАМТЦУ  | Size: 119 KB 27 Sep 2016 предложение-за-промяна-наредба-МД-за-данък-МПС-и-данък-такси-до-ОСПриморско  | Size: 123 KB 8 Sep 2016 предложение за промяна наредба МД за данък МПС и данък такси-до ОСПриморско  | Size: 196 KB 16 Feb 2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Приморско и населените места от общината  | Size: 766 KB 10 Oct 2016 Проект - Изменение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 3 MB 10 Oct 2016 Проект - Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Приморско  | Size: 905 KB 10 Oct 2016 Проект - Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 2 MB 29 Jun 2016 Проект - Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 749 KB 10 Oct 2016 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 1 MB 10 Oct 2016 Проект - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градско обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община  | Size: 17 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги  | Size: 591 KB 10 Oct 2016 Проект - Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред  | Size: 610 KB 10 Oct 2016 Проект - Oтмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Приморско и приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Приморско  | Size: 33 KB 10 Oct 2016 Проект - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 23 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ  | Size: 112 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Приморско  | Size: 40 KB 29 Jun 2016 ПРОЕКТ: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 30 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 31 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 24 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  | Size: 70 KB 10 Oct 2016 Проект - ПЛАН-СМЕТКА - ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” за 2016 година  | Size: 48 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Приморско  | Size: 224 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ - „СИНЯ ЗОНА" - ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 526 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА за опазване на околната среда на териториятана Община Приморско  | Size: 124 KB 28 Jun 2016 1111_naredba  | Size: 56 KB 10 Oct 2016 Наредба за отпускане на помощи на жителите на община Приморско - ПРОЕКТ  | Size: 32 KB 10 Oct 2016 Предложение относно: Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Приморск  | Size: 68 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Община Приморско - ПРОЕКТ  | Size: 87 KB 10 Oct 2016 П Р Е Д Л ОЖЕ Н И Е ОТНОСНО: Приемане План - сметка за планираните средства от такса битови отпадъци за 2015 г. в Община Приморско.  | Size: 66 KB 10 Oct 2016 Проект - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  | Size: 58 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ -Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско  | Size: 40 KB 10 Oct 2016 Проект-Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на общин  | Size: 33 KB 10 Oct 2016 Проект-Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско  | Size: 41 KB 10 Oct 2016 Отмяна на Решение № 295/ 28.03.3013 г. във връзка с изменение на Наредбата за осигуряване на обществен ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда,за безопасността на движение на територията на об  | Size: 45 KB 10 Oct 2016 Проект - за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околна среда, за безопасността на движение на територията на общината  | Size: 42 KB 10 Oct 2016 Предложение - относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост  | Size: 30 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ - Промяна в Наредбата за реда и условията на поставяне на преместваеми обекти ,рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламна дейност на територията на Община Приморско  | Size: 47 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ - Изменение и допълнение на Наредбата за опредеяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 71 KB 10 Oct 2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско, в частта на чл.48  | Size: 25 KB 29 Jun 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 25 KB 10 Oct 2016 ПРОЕКТ- НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 35 KB 28 Jun 2016 _2  | Size: 24 KB 10 Oct 2016 Предложение за изменение в чл.6,ал 1,"в" в Наредбата за отпускане на помощи на жителите на община Приморско  | Size: 19 KB 29 Jun 2016 П Р Е Д ЛОЖЕ Н И Е относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 45 KB 29 Jun 2016 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 252 KB 29 Jun 2016 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение и допълнение на НОАМЦТУ  | Size: 48 KB 29 Jun 2016 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 76 KB 12 Oct 2016 Предложение относно: ПЛАН-СМЕТКА - ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” за 2014 година  | Size: 69 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 31 KB 12 Oct 2016 ПРОЕКТ-НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 155 KB 29 Jun 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 44 KB 12 Oct 2016 Предложение относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско.  | Size: 118 KB 12 Oct 2016 Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Община Приморско  | Size: 17 KB 12 Oct 2016 Предложение с Вх. № 89/05.03.2013 г.относно: изменение на Наредбата за осигуряване на обществен ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Общината  | Size: 31 KB 12 Oct 2016 Докладна записка с Вх. № 79/04.03.2013 г. относно: изменение на Наредбата за определяне и администриранена местните такси и цени на услуги на територията на община  | Size: 27 KB 12 Oct 2016 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 112 KB 12 Oct 2016 Предложение относно: Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тяхот община Приморско  | Size: 20 KB 29 Jun 2016 ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 29 KB 12 Oct 2016 Предложение относно:Изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско  | Size: 46 KB 12 Oct 2016 Докладна записка от д-р Димитър Германов относно приемане на Наредба за отмяна на НОАМТЦУ  | Size: 54 KB 12 Oct 2016 ПЛАН-СМЕТКА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” за 2013 година  | Size: 35 KB 12 Oct 2016 Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Приморско  | Size: 108 KB 9 Nov 2015 ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0