| Size: 101 KB 13 May 2024 Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 136 KB 23 Apr 2024 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО 2023-2027г.  | Size: 306 KB 23 Apr 2024 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО /Приета с Решение №217/24.01.2017г./  | Size: 253 KB 29 Apr 2022 Правилник - Общинско Предприятие „Чистота и озеленяване”  | Size: 61 KB 29 Apr 2022 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  | Size: 33 KB 16 Jun 2021 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 295 KB 12 Jun 2021 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско  | Size: 56 KB 22 Apr 2021 НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 63 KB 20 Aug 2020 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 746 KB 29 May 2020 Наредба преместваеми обекти  | Size: 148 KB 29 May 2020 Наредба за обществен ред  | Size: 3 MB 4 Sep 2018 Програма за управление на отпадъци  | Size: 165 KB 4 Sep 2018 Приемане наредба за принудително изпълнение на заповеди  | Size: 88 KB 4 Sep 2018 Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Приморско  | Size: 83 KB 4 Sep 2018 Наредба за управление на горските територии  | Size: 44 KB 4 Sep 2018 Наредба за управление и стопанисване на зелената система на  | Size: 260 KB 4 Sep 2018 Наредба за СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА  | Size: 78 KB 4 Sep 2018 Наредба за публично-частно партньорство  | Size: 96 KB 4 Sep 2018 Наредба детски градини  | Size: 149 KB 4 Sep 2018 Наредба бюджетна прогноза три годишна  | Size: 86 KB 4 Sep 2018 Н.За упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества  | Size: 90 KB 4 Sep 2018 Programa 2016 bez sumi  | Size: 218 KB 4 Sep 2018 NAREDBA SINJ ZONA (2)  | Size: 53 KB 4 Sep 2018 naredba pomo6ti  | Size: 528 KB 4 Sep 2018 Naredba okolna sreda Приморско  | Size: 526 KB 4 Sep 2018 Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско  | Size: 111 KB 4 Sep 2018 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Приморско  | Size: 67 KB 4 Sep 2018 Наредба за гробищните паркове на територията на Община Приморско
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0