| Size: 132 KB 21 Dec 2023 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО 2023-2027  | Size: 118 KB 13 May 2024 Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 122 KB 29 Apr 2022 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО 2019-2023  | Size: 122 KB 12 Jun 2021 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Приморско  | Size: 57 KB 19 Jun 2020 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 386 KB 24 Apr 2023 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 382 KB 29 May 2020 Наредба НОАМТЦУ  | Size: 122 KB 28 Apr 2020 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Приморско  | Size: 167 KB 21 Jan 2020 Наредба НОАМТЦУ  | Size: 284 KB 21 Jun 2019 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско  | Size: 286 KB 6 Feb 2019 Наредба местни данъци  | Size: 89 KB 10 Dec 2019 ПРАВИЛНИК 2015-2019  | Size: 382 KB 21 Jan 2020 НОВА НОАМТЦУ  | Size: 301 KB 4 Sep 2018 Наредба Управление Отпадъци -  | Size: 60 KB 4 Sep 2018 Наредба търг.дейност на открито  | Size: 739 KB 4 Sep 2018 Наредба преместваеми обекти  | Size: 269 KB 4 Sep 2018 Наредба_местни_данъци .  | Size: 216 KB 4 Sep 2018 Н_А_Р_Е_Д_Б_А_ за реда за прид., упр. и разп. с имоти и вещи общинска собственост  | Size: 103 KB 4 Sep 2018 Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на  | Size: 147 KB 4 Sep 2018 Наредба за общ.ред  | Size: 42 KB 4 Sep 2018 PRAVILNIK_OBSHTINSKO_PREDPRIATIE  | Size: 382 KB 14 Jun 2018 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско  | Size: 301 KB 10 May 2018 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО /Приета с Решение №217/24.01.2017г/  | Size: 147 KB 10 May 2018 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 102 KB 10 May 2018 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ПРИМОРСКО  | Size: 269 KB 28 Sep 2017 Н А Р Е Д БА - За определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско  | Size: 216 KB 8 Aug 2017 Н А Р Е Д Б А За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  | Size: 53 KB 10 Jul 2017 Н А Р Е Д Б А ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 140 KB 4 Jul 2017 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 374 KB 12 Jun 2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 140 KB 12 Jun 2017 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 395 KB 10 Apr 2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 132 KB 13 Feb 2017 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 406 KB 13 Feb 2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 287 KB 13 Feb 2017 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 60 KB 31 Jan 2017 Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 739 KB 31 Jan 2017 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 86 KB 19 Jan 2017 Наредба-За упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества  | Size: 149 KB 9 Jan 2017 Наредба бюджетна прогноза три годишна  | Size: 268 KB 9 Jan 2017 Наредба_местни_данъци .  | Size: 268 KB 9 Jan 2017 Наредба местни данъци  | Size: 149 KB 9 Jan 2017 Наредба бюджетна прогноза три годишна  | Size: 236 KB 14 Dec 2016 Н А Р Е Д Б А За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  | Size: 126 KB 17 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 53 KB 12 Oct 2016 Н А Р Е Д Б А - За отпускане на помощи на жителите на община Приморско  | Size: 156 KB 12 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 257 KB 9 Sep 2016 Наредба местни данъци  | Size: 406 KB 9 Sep 2016 НОАМТЦУ  | Size: 126 KB 5 Aug 2016 Наредба за общ.ред  | Size: 228 KB 15 Feb 2018 НАРЕДБА - За условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет  | Size: 42 KB 15 Feb 2018 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”,бюджетна дейност към Община Приморско  | Size: 467 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 88 KB 28 Jun 2016 nb  | Size: 61 KB 10 Oct 2016 Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 218 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ - „СИНЯ ЗОНА" - ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 770 KB 15 Feb 2018 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 53 KB 15 Feb 2018 Наредба - помощи  | Size: 4 MB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - За пожарната и аварийна безопасност на територията на oбщина Приморскo  | Size: 526 KB 15 Feb 2018 НАРЕДБА за опазване на околната среда на територията на Община Приморско  | Size: 130 KB 10 Oct 2016 НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  | Size: 88 KB 15 Feb 2018 Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Приморско.  | Size: 67 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - за гробищните паркове на територията на oбщина Приморско  | Size: 297 KB 10 Oct 2016 Н А Р Е Д БА - За определяне размера на местните данъци на територията на община Приморско  | Size: 44 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А -за управление и стопанисване на зелената система на територията на община Приморско  | Size: 260 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - За символите, почетните знаци и звания на община Приморскои населените места от общината  | Size: 45 KB 10 Oct 2016 Н А Р Е Д Б А - За упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества  | Size: 42 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - за принудително преместване на ППС с техническо средство “паяк” на територията на oбщина Приморско  | Size: 82 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - за управление на горските територии на oбщина Приморско  | Size: 155 KB 15 Feb 2018 Н А Р Е Д Б А - за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Приморско  | Size: 15 Feb 2018 НАРЕДБА - за публично-частно партньорствa  | Size: 86 KB 28 Jun 2016 .____________
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0