ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О
8180 гр. Приморско, ул.Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

 

 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО,

на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 13 от 12.02.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за „ПУП – Парцеларен план за трасе на главен водопровод, преминаващ през ПИ 58356.73.15 по КК на гр.Приморско с участъци: 1.„От напорен водоем (НВ) V=2*1250м3 до разпределителна мрежа Приморско“; 2.„От напорен водоем (НВ) V=4000м3 до разпределителна мрежа Приморско“.

Проектът е приет с решение №6 от Протокол №3/04.10.2018г. на ОЕСУТ при Община Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0