ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 100 от 20.12.2019г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 100 от 20.12.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско, че с  Решение №635/20.09.2019г. прието с Протокол №53/20.09.2019г. на Общински съвет – Приморско е одобрен проект за подробен устройствен план – ПУП /Парцеларен план/ за изграждане на Водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 на местност „Лозята“, землище на с. Писменово, като трасето премине през ПИ №20.461, ПИ №20.466, ПИ №20.476 по плана на Новообразуваните имоти на м.“Лозята“, землище на с.Писменово.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0