Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ

                     О  Б Я В Л Е Н И Е

 

                                 № 94-00-4345/ 19.11.2019г.

 

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че Общински експертен съвет при  Община Приморско с решение по т.3 от Протокол № 5/ 10.10.2019г., е приел проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II и УПИ III в кв.14 (ПИ 58356.506.80 и ПИ 58356.506.81 по КК на гр.Приморско).

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС”, Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0