УСТРОЙСТВЕН   ПРАВИЛНИК   НА  ОБЩИНСКА

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ПРИМОРСКО

 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Приморско.
Чл.2. В състава на общината влизат 6 населени места,  в  това  число 5 кметства.
Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник – кмет.
(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник – кмет,  кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел II
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.8. (1) Кметът на община Приморско:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кмета  на община Приморско, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 12 месеца;
22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Глава трета
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ   НА ОБЩИНА  ПРИМОРСКО,
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел I
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ

Чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник – кмет  в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.11. Заместник – кмета  не  е  държавен служител.
Чл.12. Заместник – кмета  на община Приморско не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител  или да участва  в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.
Чл.13. (1)Заместник – кмета  подпомага   кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции:

(2)  Заместник кмета подпомага   кмета на община Приморско  по икономика, инфраструктура и устройство на територията, по туризъм, образование и здравеопазване, проекти и програми европейско финансиране – отговаря за взаимодействието на всички дирекции, отдели, свързани с горепосочените ресори.

Осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.

(3) Кметът на общината определя със заповед заместник – кмета, да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

(4) В случаите, когато не е издадена заповед от кмета на общината, общинският съвет определя заместник кмета, който да замества кмета на община Приморско, до неговото завръщане.

(5) Кметът на общината  може да оправомощава  заместник – кмета да изпълнява  негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон .

Раздел IІ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл.14. (1) В състава на община Приморско влизат следните кметства:
–  Приморско , Китен, Ясна поляна, Ново Паничарево, Веселие                               

Чл.15. Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.16. (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки … месеца;
12.свиква общо събрание на населението в кметството;
(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Раздел IІІ
КМЕТСКИ  НАМЕСТНИЦИ

Чл.17. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.
Чл.18. (1) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места :с. Писменово
Чл.19. Кметските наместници не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.20. (1) Кметският наместник има следните пълномощия:
1. Организира провеждане на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2 . Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
3 . Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти
4. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
5. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи на съответната територия, до пристигане на съответния орган;
6. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
7. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината.
(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.
(4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Глава четвърта
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.21. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл.22. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.
(4) Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Чл.23. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Раздел II
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Чл.24. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.25. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината:
1. организира дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
8. подготвя и организира местните референдуми;
9. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;                                                                                                                                                                          14.събира и предоставя информация за проекти представляващи интерес за общината.
15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
16. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове;                                                                                                17.отговаря за воденето на регистър за вероизповеданията;                                                                                                                         18.в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността движението и спазването на законността на територията на общината;                                                                                                                                                                      19.организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината.

Раздел III
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Звено „Вътрешен одит” е на пряко подчинение на кмета на Община Приморско.

Звено „Вътрешен одит”:

 • Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор.
 • Изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, съгласувано с кмета на Общината.
 • Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките.
 • Дава на кмета независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол.
 • Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на Общината.
 • Проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация, създадената организация по опазване на активите.
 • По искане на кмета, консултира, провежда обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът.
 • Докладва на кмета резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.
 • Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
 • Изготвя и представя на кмета на общината годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща и на Министъра на финансите до 28 февруари на следващата година.

Финансов контрольор

 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност върху цялостната дейност на Община Приморско.
 • Извършва проверки на процедурите свързани с провеждане на обществени поръчки преди поемане на задължение за сключване на договори.
 • Осъществява проверка преди да бъдат поети задължения и/или извършване на разходи, свързани с придобиване на активи или услуги.
 • Осъществява контрол преди поемане на задължения за командироване и законосъобразността на процеса.
 • Проверява верността на първичните счетоводни документи и компетентността на лицата, които поемат задълженията и/или извършват разходи.
 • Проверява за съответствие на поетите задължения и извършването на разходи с бюджета, извънбюджетните средства и програми на ЕС.

Чл. 26. Обща администрация в община Приморско включва: 

1) Дирекция  „Административно и правно обслужване, общинска собственост, ГРАО и  човешки ресурси”

2) Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводни и стопански дейности”

Чл. 27. Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности” включва в състава си   директор,    главен счетоводител,           главен специалист бюджет,  старши счетоводител, счетоводител, гл. специалист приходи,  гл. специалист разходи, касиер счетоводител, гл.специалист СДТО, гл. специалист СД

Основни функции и дейности на дирекцията

 • изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
 • изготвя заявките за необходими средства на общината;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23 – 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
 • организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
 • организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
 • подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 • организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация.
 • организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
 • изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 • оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
 • изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура,социални дейности и кметства;
 • извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
 • следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
 • изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги по чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
 • съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
 • организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
 • представя периодично на Националното сдружение на общините в република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства

Стопански  дейности

 • извършват процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
 • приемат документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
 • уреждат отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
 • извършват справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи;
 • издават удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;
 • събират и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;
 • извършват регистрация на земеделска и горска техника;
 • изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи – общинска собственост;
 • подготвят и участват в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем;

Чл. 28.Дирекция „Административно и правно обслужване, общинска собсвеност, ГРАО и  човешки ресурси включва :

 • Отдел АПО и ОС

1.задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
2.дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета
на общината, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3.съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
4.контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
5.проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
6.осигурява входящата и изходяща кореспонденция  по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
7.осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
8.съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
9.дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
10.съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
11.издирва, проучва и окомплектова  документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;                                                                                                                                                                                                  12.Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации.                                                                                                                                                                                                    13.Създава условия за активна обратна връзка с гражданите чрез дискусии, конференции и обсъждания, с цел усъвършенстване на взаимодействието между двете страни.                                                                                                            14.Работи за постигането на обществен престиж, публичност и пълна откритост в работата на общинската администрация.

15.Организира пресконференции, брифинг  и презентации.                                                                                   16.Предоставя информация на средствата за масово осведомяване и поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността за политиката на Община Приморско.

17.Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН.

18.Организира социално – превантивната и възпитателна дейност на територията на общината.

 1. Съвместно с инспекторите от детска педагогическа стая, социални работници от дирекция „Социално подпомагане”, органите на образованието издирва малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, са извършили или съществува опасност да извършат престъпление или противообществена проява, които системно не посещават и отпадат от училище, безнадзорни, просещи, малтретирани. Проучва специфичните им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

20.Изготвя планове и програми за дейността на МКБППМН, подготвя отчетния доклад за дейността на Комисията.

 1. проучва, окомплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
  22. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
  23. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
  24. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
  25. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
  26. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
  27. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
  28. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;
  29. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
  30. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
  31. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;
  32. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
  33. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
  34. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
  35. изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
  36. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
  37. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
  38. организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;
  39. изготвя предложения до кмета н общината и общинския съвет за промяна статута на общинските жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд.
  40. подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.

 

 • Отдел ГРАО  и  човешки ресурси

 

1.поддържа регистър на населението и локална база данни “Население“ в актуален вид;
2. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
3. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
5. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО;
9. Осъществява деловодната дейност на администрацията.

 1. Предава получените документи за изпълнение на съответните административни звена.

11.Приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция, извършва вътрешна и външна куриерска дейност.

12.подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
13. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
14. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
15. анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
16. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
17. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
18. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
19. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
20. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;
21. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;

 

Чл. 29. Специализирана администрация в община Приморско включва:

 

3) Дирекция „Местни данъци и такси”

4) Дирекция  „УТ, архитектура , строителство”

5)  Дирекция  „Туризъм, евроинтеграция, хуманитарни дейности, обществен ред и околна среда”

 

Чл. 30. Дирекция местни данъци и такси

 

 

1.Администрира местните данъци и такси, съгласно ДОПК, ЗМДТ и разписаните правила за работа.

2.Обслужва плащания.

3.Поддържа актуално състояние на сметките по местните данъци и такси на фирми и физически лица.

4.Приема и обработва данъчни декларации по чл. 14, чл.17, чл. 32, чл. 54, чл. 49, чл. 71 от ЗМДТ, служебни бележки по чл. 54 от ЗМДТ издавани от КАТ и органите на МВР.

5.Съставя актове за нарушение на разпоредбите на ЗМДТ.

6.Издава удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот, за липса или наличие на задължения по ЗМДТ към Община Приморско, за платени данъци за МПС и други съгласно ДОПК и ЗМДТ.

7.Осчетоводява ревизионни актове, актове за прихващане, възстановяване и други, издавани от органите по приходите.

8.Анализира просрочените задължения по ЗМДТ на ФЛ и фирми, изготвя покани по чл. 182 от ДОПК до задължените лица.

9.Съхранява приетите, обработените и издадени документи, съхранява работни досиета на фирми.

10.Дава становища и указания по спазване на данъчното и процесуално законодателство

 

 

Чл.31. Дирекция „УТ, архитектура , строителство”

 • Отдел УТ , архитектура и кадастър
 1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
  3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
  4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти; организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
  5. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
  6.изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
  7. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
  8. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
  9.ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална комплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
  10. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
  11. участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
  12. проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
  13. окомплектова и изпраща преписки до съда;
  14. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
  15. извършва въводи във владение на възстановени имоти;
  16. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
  17. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
  18. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
  19. осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
  20. ограничава урегулирани поземлени имоти;
  21. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;
  22. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • Отдел строителство

1.Подпомага кмета на Общината в изпълнение на предоставените му  държавно управленски, разпоредителни и контролни функции по териториално и селищно устройство, строителство и благоустройство.

2.Изпълнява ръководно-управленските, разпоредителните и контролните функции, предоставени му от ЗУТ, кмета на Общината и Общински съвет.

3.Участва при формирането на държавните поръчки и на специфичните изисквания и критерии за развитие на архитектурата на съответната територия.

4.Ръководи работата на Експертния съвет по устройство на територията към Общината.

5.Упражнява методическо ръководство, координация и контрол на дейността на отдел “ТСУ”.

6.Възлага и контролира изработването на актове, нареждания и други документи и строителни книжа, които се издават, одобряват от него или кмета на Общината.

7.Контролира изпълнението на издадените актове и разпореждания по ТСУ и строителство, възложени за изпълнение на съответните служби на отдела.

8.Участва пряко или изразява становища при изработването, обсъждането и приемането на стратегията и програмите за териториално-устройствено развитие, за архитектурно-художествено оформяне и за комплексното изграждане на жизнената среда на съответната селищна територия.

9.Възлага изработването на устройствените планове и на проучвателните и проектни работи за обектите, инвестирани от Общината.

10.Осигурява изработването на съответните задания за проучване и проектиране с необходимата информация документи.

11.Оказва методическа помощ на проектантите, упражнява текущ контрол в процеса но проектирането и чрез ЕСУТ осигурява разглеждането и приемането на устройствените и инвестиционните разработки и проекти.

12.При констатирани грешки, непълноти  или недостигнати показатели на заданията, връща за преработка.

13.Предоставя за утвърждаване устройствени планове, техни изменения и инвестиционни проекти  на общественозначимите за съответната територия обекти, както и одобрява устройствени разработки съгласно предоставените му от закона компетенции.

14.Приема, разглежда и осигурява съответните решения по исканията на юридически и физически лица за изменение на подробните устройствени планове, когато същите са основателни.

15.Контролира извършването на строителните работи на територията на Общината от гледна точка спазване на ЗУТ и другите нормативни изисквания по проектиране и строителство и за съответствието им с действащите устройствени планове и с утвърдените инвестиционни проекти по отношение на архитектурните им решения.

16.При установени нарушения предприема съответни действия за спиране на строителството;

17.Разрешава и осигурява контрол по изграждането на временни и стопански постройки в населените места;

18.Взема необходимите превантивни и последващи мерки за предотвратяването на незаконното строителство;

19.Предприема действия по установяване на строежи или части от тях, извършени в отклонение от проектите и другите строителни книжа, ако отклоненията са допустими;

20.Издава, изготвя или контролира дейността, свързана с изработване на решения, разпореждания, актове и други документи и строителни книжа, които са задължителни за органите, организациите, фирмите и гражданите, за които се отнасят;

21.Прави мотивирани предложения пред компетентните органи за спиране и отменяне на незаконосъобразни решения, актове, разпореждания и други действия по ТСУ и строителство.

22.Приема граждани и разглежда техните молби, отнасящи се до проблеми, решаването на които е в неговата компетентност.

23.Участва в координацията и контрола на строителната дейност и техническа инфраструктура на територията на общината.

24.Участва непосредствено в разработката на концепции, прогнози и координационни програми в областта на строителството на територията на общината и отделните кметства.

25.Участва в разработването на проекто – план за строителството на общината.

26.Осъществява контрол на обекти, инвестирани от Общината. Поддържа постоянна връзка с изпълнителите и съдейства за срочно и качествено изпълнение на възложените им обекти.

27.Води на отчет строителните обекти от програмата на Общината.

28.Оказва помощ на кметствата, отдели „Образование” и „Здравеопазване” и др. по проблеми на строителството.

29.Изучава опита в други общини, внася предложения за подобряване механизма на строителната дейност в Общината.

30.Проучва и решава заявления, жалби и сигнали на гражданите по ЗУТ, касаещи дейността на сектора.

31.Участва в подготовката и провеждането на търгове за строителство на общински обекти.

32.Преглежда и съгласува проекти част “ ПБЗ”.

33.Участва в разработването и реализирането на проектите   по   програми финансирани със средства от външни инвеститори.

 1. Контролира дейността по безопасност на движението.
 2. Съгласува проекти по част “ Безопасност и организация на движението”.
 3. Издава разрешения за разкопаване и контрол по възстановяването им.
 4. Контролира дейността по отстраняване на незаконно строителство.

38.Преглежда и съгласува проекти по част ВиК, Електро, ОВ и пътна, като подготвя разрешения за строеж и др. необходими документи.

39.Изпълнява инвеститорски функции свързани с изграждането на обекти от капиталното строителство.

40.Осъществява контрол по изпълнението на СМР и строителните графици.

41.Участва в подготовката на документацията за приемателни комисии.

 

Чл.32.  Дирекция  „Туризъм, евроинтеграция, хуманитарни дейности, обществен ред и околна среда”

 

 

 • Отдел Туризъм евроинтеграция и хуманитарни дейности

1.Проучва съществуващи и потенциални туристически обекти и ресурси в съответното направление на територията на Община Приморско, оценява и анализира състоянието им;
2. Анализира маркетинговите условия за развитие на туризма на територията на общината;
3. Разработва конкурентноспособни туристически продукти и концепция за реализацията им;
4. Предоставя желаната информация на посетители относно предлагания туристически продукт на територията на Община Приморско;
5. Осъществява обмен на информация и взаимодействие с организации и фирми предлагащи туристически услуги;
6. Осъществява обмен на информация и взаимодействие с организации и фирми предлагащи други услуги косвено свързани с потреблението на туристически продукт;
7. Осъществява обмен на информация и взаимодействие с туристическите информационни центрове в страната и чужбина;
8. Осъществява обмен на информация и взаимодействие с неправителствени организации в сферата на туризма;
9. Организира участието и представянето на Община Приморско на специализирани регионални, национални и международни изложения;
10. Организира работата на Консултативния съвет по туризъм;
11.Поддържа и управлява работата на Туристическия информационен център.

 1. Участва във формирането и подпомага изпълнението на политики, стратегии и програми за развитие на община Приморско;
  13.Организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти на община Приморско по оперативните програми, както и по международни програми свързани с устойчиво регионалното развитие и трансграничното сътрудничество
  14.Координира включването на общината в партньорски проекти (проекти, предложени от международни партньори или от български НПО, университети, бизнес организации и др.)
  15.Разработва и координира програмите за сътрудничество с побратимените градове на община Приморско, както и разработва предложения до ръководството на общината за иницииране на нови международни партньорства;
  16. Координира участието на община Приморско в международни организации и инициативи, и организира изпълнението на поетите ангажименти.

17.координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно – възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;

 • осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
  19. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
  20. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
  21. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
  22. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
  23. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
  24. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
  25. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
  26. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН);
  27. провежда общинската здравна политика на територията на общината;
  28. разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
  29. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
  30. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;
  31. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината;
  32. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения;
  33. координира и контролира дейността на млечната кухня;
  34. защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;
  35. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;
  36. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;
  37. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите;
  38. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
  39. организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и други местни дейности по социалните грижи;
  40. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
  41. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;
  42.организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
  43.организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
  44.извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалища, и на тази със смесено финансиране; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
 • Отдел Обществен ред и околна среда

1.Осигурява синхронизирането между местната, националната и европейската политика в областта на опазването на околната среда.
2. Организира разработването, актуализацията и осъществява контрол по изпълнението на общинските  програми за опазване на околната среда, управление на отпадъците и управление качеството на въздуха, както и Стратегията на Община Приморсков частта по околна среда.
3. Подпомага организацията и провеждането на процедури по ОВОС, ЕО и комплексни разрешителни за обекти и дейности на територията на Община Приморско.
4. Организира поддържането на база данни за компонентите на околната среда и информиране на обществеността за качеството на околната среда.
5. Организира и провежда контролната дейност на Община Приморско в сферата на опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда.
6. Планира и организира провеждането на дейностите по  дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Приморско.
7.Организира разработването и прилагането на местни нормативни документи в сферата на опазване на околната среда.
8. Организира експертната дейност на Община Приморско за опазване на околната среда, в т.ч.подготовка на становища,  участие в експертни екологични съвети, общински и  междуведомствени комисии, обществени обсъждания на ДОВОС.

9.осъществява контрол по спазване на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Приморско, както и на други приети от общинския съвет наредби в кръга на неговите компетенции;
10. осъществява съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията;
3. извършва проверки по жалби на граждани.

 

 

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 33. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
Чл. 34.Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл. 35. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.
(2) Вътрешните правила за работа в община Приморско се утвърждават от кмета на общината.
Чл.36. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Целесъобразно е длъжностните характеристики да се определят и следните специфични задачи:
1. координация на работата на кметовете на кметства и кметските наместници;
2. поддържане на връзки с националното сдружение на общините в Република България, регионалните асоциации на общините и неправителствените организации;
3. уреждане на въпросите свързани с обслужването на гражданите на място в съответните населени места и в определено време, от служители от общинската администрация
Чл. 37.(1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.38. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл. 39. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.
(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.
Чл. 40. Служителите от общинската администрация са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;
2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кмета и секретаря за по-ефективно управление на общината;
7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;
11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.
Чл.41. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.
Чл.42. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл. 43. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 44. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.
(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.
Чл. 45. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.
(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.
(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.
Чл.46. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл.47.Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.
Чл.48. (1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.
(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.
(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.
Чл.49. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1,т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.
  §2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със Заповед №284/12.04.2013г.на кмета на община Приморско.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0