Почвите на територията на община Приморско се характеризират с голямо разнообразие.

В равнинната част и в долинните разклонения на реките преобладават канелено-горски, алувиално-ливадни и скелетни почви.

В хълмистата и полупланинска част са налице светлосивите и тъмносивите горски почви.

Западно от град Приморско са регистрирани от средно до силно ерозирани почвени участъци.

Обработваемите земи са със сравнително добра плодородност за което свидетелствуват добивите от основните селскостопански култури, които са близки до средните в страната.

Наличието на тези почви, в съчетание с климатичните условия и релефа благоприятстват за развитието на картофопроизводството, овощарството, лозарството отглеждането на гъби, билки и диворастящи плодове. В долинните разширения може да се отглежда царевица, ръж, овес и зеленчуци, главно за лична употреба.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0