Поради липса на големи промишлени предприятия, екологичната обстановка не е застрашена от промишлени за замърсявания и отпадъци, затова пък в сила са редица други опасности, които биха застрашили биологичното разнообразие и нормалния живот на местните хора и туристите.

Дървени въглища

Много сериозно стои въпросът с така наречените “жижни”, “манги”, става дума за места в които се добиват дървени въглища. Те са концентрирани в близост със селата Писменово и Ясна поляна и замърсяват въздуха не само в рези села, но замърсения въздух достига до село Китен и град Приморско.

Битовите и строителни отпадъци

Друга опасност за екологичната обстановка е увеличаването на битовите и строителни отпадъци. Именно поради това общината е въвела нов метод за събиране и извозване  на битовите отпадъци, както и обработката на твърдите отпадъци и избор на нови сметища.

Взети са мерки за неутрализиране на пестицидите с преминала годност и доставката на “ББ – кубове”. Все още има случаи на бракониерство в държавните и общински земи.

Опазването на биологичното разнообразие изисква политика, която да обхваща наличните предприятия, селското стопанство и туризма. Необходимо е да се приемат точни анализи и оценки за досегашното използване на горите и земята и ясно да се определят приоритетите в опазване на околната среда.

Наложителна е оптимизация на лова и риболова, както и дървесните и растителни видове в общината.

С цялата строгост трябва да се прилага ограничителния режим в резерватите и буферните им зони. С още по-голяма настойчивост трябва да продължи залесяването, брегоукрепването и борбата с ерозията на почвата.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0