Кмет
Димитър Германов  Кмет на община Приморско
Заместник кмет
Петко Гечев Заместник кмет
Кметове на населени места
Вълко Дринков Кмет на кметство Писменово
Николай Марков Кмет на Китен
Стойчо Карабинов Кмет на кметство  Веселие
Георги Георгиев Кмет на кметство Ясна поляна
Яна Жекова Кмет на кметство Ново Паничарево
Секретар на община Приморско
Мария Георгиева Секретар на Община Приморско
Секретари
Десислава Щилянова Секретар на кметство  Ясна поляна
Росица Митревa Секретар на кметство  Ново Паничарево
Павлина Драгнева Секретар на кметство  Веселие
Деница Янакиева Секретар на кметство Китен
Атанаска Георгиева Секретар на кметство Писменово
Обща администрация 
Радослава Христова  Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит 
Светла Дойчинова Главен вътрешен одитор
Звено за връзки с обществеността 
Стела Чаговец Младши експерт
Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“
Дукена Коемджиева Главен счетоводител
Плумка Митрева Старши експерт „Бюджет“
Невена Малева Старши счетоводител
Стефка Лефтерова Счетоводител
Мария Бъчварова Главен специалист „Изчислител“
Яна Сапунджиева Счетоводител
Маринела Кирякова Счетоводител
Наталия Монева Младши счетоводител Веселие
Елена Пантова Младши счетоводител Ясна поляна
Нела Манкова Младши счетоводител Ново Паничарево
Светлана Проданова Счетоводител Китен
Диляна Кирова Главен специалист разходи
Петя Томова Главен специалист приходи
Даниела Ламбринова Старши експерт СД
Ваня Митрева Старши експерт СДТО
Тонка Маджарова Главен специалист СД
Отдел „АПО и ОС“
Савина Маркова Главен юрисконсулт
Николай Сотиров Юрисконсулт
Надя Георгиева Старши експерт ОС
Отдел „ГРАО, Човешки ресурси и хуманитарни дейности“
Станка Анастасова Главен специалист „ГРАО“
Мариана Кръстева Главен специалист „АО“
Калиопа Трендафилова Главен експерт „КОВСХД“
Стефка Димитрова Старши експерт „Човешки ресурси”
Ирина Колева Старши експерт „Личен състав“
Дирекция „УТ, Архитектура, строителство, обществен ред и околна среда“
Никола Ликоманов Главен архитект
 Отдел „УТ, Архитектура и кадастър“
Пенка Пехливанова Главен специалист „КРВП“
Ефросина Господинова Главен специалист „КРВП“
Теодора Тодорова Старши експерт „УТ“
 Златина Стойкова Специалист „КРВП“
Александър Дечев Младши експерт „УТ“
 Отдел „Строителство“
Мариан Маринов  Главен инженер
Жечка Тодорова  Младши експерт “КС“
Михаела Прокопова – Димитрова Специалист „КС“
Натали Трендафилова Специалист „КС“
Дирекция „Местни данъци и такси“
Радка Георгиева Директор
Илияна Савова Старши счетоводител
Калина Иванова Старши експерт „Ревизии“
Паулина Райчева Специалист ДМДТ
Анна Колева Специалист ДМДТ
Антоанета Пеева Старши експерт ДК
Даниела Аларлиева Младши експерт ДК
Красимира Дудева Младши експерт ДК
Дирекция „Туризъм европейски фондове и програми“
Люба Желева Директор
Цветан Пандиев Главен специалист „Европейски проекти“
Паолина Анастасова Специалист „Европейски проекти“
Цветелина Пандиева Специалист „Туристическо обслужване“
Айсел Палова-Пеева Специалист „Туристическо обслужване“
Отдел „Oбществен ред и околна среда“
Гергана Лозева Главен специалист „Еколог“
Никола Колев Инспектор „ООРОС“
Константин Аxмедов Инспектор „ООРОС“
Красимир Димитров Младши експерт „ООРОС“
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0