Кмет
Димитър Германов  Кмет на община Приморско
Заместник кмет
Заместник кмет по образование, култура, вероизповедание, спорт, здравеопазване и социална политика
Кметове на населени места
Тодор Тодоров Кмет на кметство Писменово
Катя Вълчева Кмет на Китен
Стойчо Карабинов Кмет на кметство  Веселие
Георги Георгиев Кмет на кметство Ясна поляна
Яна Жекова Кмет на кметство Ново Паничарево
Секретар на община Приморско
Мария Георгиева Секретар на Община Приморско
Секретари
Десислава Щилянова Секретар на кметство  Ясна поляна
Росица Митревa Секретар на кметство  Ново Паничарево
Ганка Вергиева Секретар на кметство  Веселие
Мария Куртова Секретар на кметство Китен
Мария Сидерова Секретар на кметство Писменово
Обща администрация 
Радослава Христова  Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит 
Главен вътрешен одитор
Звено за връзки с обществеността 
Стела Чаговец Младши експерт
Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“
Дукена Коемджиева Главен счетоводител
Плумка Митрева Старши експерт „Бюджет“
Невена Малева Старши счетоводител
Стефка Лефтерова Счетоводител
Мария Бъчварова Счетоводител
Яна Сапунджиева Счетоводител
Димка Василева Младши счетоводител Веселие
Елена Пантова Младши счетоводител Ясна поляна
Марина Цанева Младши счетоводител Ново Паничарево
Златка Маркова Счетоводител Китен
Златка Костадинова Гл. специалист разходи
Петя Томова Гл.специалист приходи
Даниела Ламбринова Старши експерт СД
Ваня Митрева Старши експерт СДТО
Елеонора Божкова Старши експерт СДТО
Тонка Маджарова Главен специалист СД
Силвия Лалова Главен специалист СДТО
 Отдел „АПО и ОС“
Екатерина Димитрова Главен юрисконсулт
Савина Димова Старши юрисконсулт
Бояна Терекиева Юрисконсулт
Женя Казакова Секретар на МКБППМН
Дима Стайкова Младши експерт ОС
Надя Георгиева Старши експерт ОС
ОТДЕЛ „ГРАО, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
Станка Анастасова Главен специалист „ГРАО“
Мариана Кръстева Гл. специалист „АО“
Руска Дапчева Гл. специалист „АО“
 Калиопа Трендафилова Главен експерт „КОВСХД“
Стефка Димитрова Старши експерт „Личен състав“
Ирина Колева Гл. специалист „Изчислител“
Дирекция „УТ, АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ОКОЛНА СРЕДА“
Петко Гечев Директор
Никола Ликоманов Главен архитект
 Отдел УТ,  „Архитектура и кадастър“
Пенка Пехливанова  Гл. специалист „КРВП“
Васил Савов Специалист КРВП
Теодора Тодорова  Старши експерт „УТ“
 Стела Ламбова  Старши експерт „УТ“
Александър Дечев Младши експерт „УТ“
 Отдел „Строителство“
Мариан Маринов  Главен инженер
Жечка Тодорова  Младши експерт “КС“
Марина Панайотова Специалист „КС“
Пресиян Димитров Специалист „КС“
Дирекция „Местни данъци и такси“
Радка Георгиева Директор
Росица Апостолова Старши счетоводител
Калина Иванова Старши експерт „Ревизии“
Мария Янакиева Специалист ДМДТ
Анна Колева Специалист ДМДТ
Антоанета Пеева Старши експерт ДК
Илияна Савова Старши експерт ДК
Пламена Николова Старши експерт ДК
Дирекция „Туризъм европейски фондове и програми“
Люба Желева Директор
Цветан Пандиев Главен специалист „Европейски проекти“
Цветелина Пандиева Специалист „Европейски проекти“
Маринела Петрова Специалист „Европейски проекти“
Ваня Мандова Младши експерт туристическо обслужване
Отдел „Oбществен ред и околна среда“
Сава Савов Младши експерт „ООРОС“
Петко Тодоров Инспектор „ООРОС“
Димитър Киров Инспектор „ООРОС“
Гергана Лозева Гл.специалист „Еколог“
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0