Кмет
Димитър Германов  Кмет на община Приморско
Заместник кмет
Петко Гечев Заместник кмет по „Устройство на територията, архитектура, строителство, опазване на обществения ред и околната среда”
Кметове на населени места
Вълко Дринков Кмет на кметство Писменово
Николай Марков Кмет на Китен
Стойчо Карабинов Кмет на кметство  Веселие
Георги Георгиев Кмет на кметство Ясна поляна
Яна Жекова Кмет на кметство Ново Паничарево
Секретар на община Приморско
Мария Георгиева Секретар на Община Приморско
Секретари
Десислава Щилянова Секретар на кметство  Ясна поляна
Росица Митревa Секретар на кметство  Ново Паничарево
Ганка Вергиева Секретар на кметство  Веселие
Кирилина Николова Секретар на кметство Китен
Атанаска Георгиева Секретар на кметство Писменово
Обща администрация 
Радослава Христова  Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит 
Светла Дойчинова Главен вътрешен одитор
Звено за връзки с обществеността 
Стела Чаговец Младши експерт
Дирекция „Бюджет и финанси, счетоводни и стопански дейности“
Дукена Коемджиева Главен счетоводител
Плумка Митрева Старши експерт „Бюджет“
Невена Малева Старши счетоводител
Стефка Лефтерова Счетоводител
Мария Бъчварова Счетоводител – Гл. спец. изчислител
Яна Сапунджиева Счетоводител
Димка Василева Младши счетоводител Веселие
Елена Пантова Младши счетоводител Ясна поляна
Марина Цанева Младши счетоводител Ново Паничарево
Светлана Проданова Счетоводител Китен
Златка Костадинова Гл. специалист разходи
Петя Томова Гл.специалист приходи
Даниела Ламбринова Старши експерт СД
Ваня Митрева Старши експерт СДТО
Елеонора Божкова Старши експерт СДТО
Тонка Маджарова Главен специалист СД
Силвия Лалова Главен специалист ИО
 Отдел „АПО и ОС“
Савина Димова Главен юрисконсулт
Стоян Цанев Юрисконсулт
Женя Казакова Секретар на МКБППМН
Дима Стайкова Младши експерт ОС
Надя Георгиева Старши експерт ОС
Айсел Палова гл. експерт ОС
ОТДЕЛ „ГРАО, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
Станка Анастасова Главен специалист „ГРАО“
Мариана Кръстева Гл. специалист „АО“
Руска Дапчева Гл. специалист „АО“
 Калиопа Трендафилова Главен експерт „КОВСХД“
Стефка Димитрова Старши експерт „Личен състав“
Ирина Колева Гл. специалист „Изчислител“
Дирекция „УТ, АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ОКОЛНА СРЕДА“
Петко Гечев Директор
Никола Ликоманов Главен архитект
 Отдел УТ,  „Архитектура и кадастър“
Пенка Пехливанова  Гл. специалист „КРВП“
Васил Савов Гл. специалист КРВП
Теодора Тодорова  Старши експерт „УТ“
 Стела Ламбова  Старши експерт „УТ“
Александър Дечев Младши експерт „УТ“
 Отдел „Строителство“
Мариан Маринов  Главен инженер
Жечка Тодорова  Младши експерт “КС“
Михаела Димитрова Специалист „КС“
Николай Сотиров Специалист „КС“
Дирекция „Местни данъци и такси“
Радка Георгиева Директор
Росица Апостолова Старши счетоводител
Калина Иванова Старши експерт „Ревизии“
Мария Янакиева Специалист ДМДТ
Анна Колева Специалист ДМДТ
Антоанета Пеева Старши експерт ДК
Илияна Савова Старши експерт ДК
Цветелина Пандиева Старши експерт ДК
Дирекция „Туризъм европейски фондове и програми“
Люба Желева Директор
Цветан Пандиев Главен специалист „Европейски проекти“
Паолина Каменова Специалист „Европейски проекти“
Ваня Мандова Младши експерт туристическо обслужване
Отдел „Oбществен ред и околна среда“
Красимир Димитров Младши експерт „ООРОС“
Петко Тодоров Инспектор „ООРОС“
Димитър Киров Инспектор „ООРОС“
Гергана Лозева Гл.специалист „Еколог“
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0