Обществен съвет

За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с решение на Общински съвет се създава обществен съвет. Обществения съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му са включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги. Обществения съвет има следните функции:

–         съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;

–         съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социални услуги;

–         съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лица по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално подпомагане;

–         контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;

–         изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

 

Членове на обществения съвет:

Заместник кмет на община Приморско
Златина Тюлиева Председател Об.С Приморско
Мария Георгиева Секретар на община Приморско
Пеньо Пеев Председател на комисията по ОКВСЗСП- Об.С Приморско
Дукен Коемджиева Главен счетоводител
Пенка Щерионова Директор на ДСП – гр. Созопол
Валентина Шурелова Главен експерт „Социална закрила“-ДСП
Калиопа Трендафилова Главен специалист КОВСД
Галя Ангьозова Директор ДВХФУ – с. Ясна поляна
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0