Населението на община Приморско наброява към 31.12.2022 г.  – 5637 души.

В град Приморско живеят 2786 души, от които 1 359 мъже и 1 427 жени. В общината най-голямо е населението на град Китен – 809 души. Общо в селата на общината живеят 2042 души.

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 г.
(Брой)
Община Живородени  Умрели Естествен прираст
  всичко   момчета   момичета   всичко мъже жени   всичко мъже жени
Приморско 49 26 23 111 54 57 -62 -28 -34

 

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2022 г.
Общо          В т.ч. в градовете
Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени
Приморско 5637 2745 2892 3595 1764 1831
  Под трудоспособна възраст 773 382 391 474 239 235
  В трудоспособна възраст 3209 1715 1494 2166 1144 1022
  Над трудоспособна възраст 1655 648 1007 955 381 574
*За 2022 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

Трудова заетост

Делът на населението под трудоспособна възраст е 1195 души, на населението на трудоспособна възраст 4695 души  и на населението над трудоспособна възраст е 1590 души.
По-голяма част от населението е ангажирана с хотелиерство и ресторантьорство през активния летен сезон.

Безработица

В община Приморско равнището на безработицата, измерено към 2019 година е +2,4% от икономическо активното население. Много ниските нива на безработица от своя страна пък оказват пряко
влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и големи работодатели в
българските общини, които трудно ще намират кадри за обезпечаване на трудовия процес.
Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и ограниченията и
възможностите за развитие пред община Приморско.

Икономическа характеристика

В община Приморско основно са развити туризмът и обслужващата го сфера. Развиват се различни видове туризъм, а именно културен, екотуризъм, селски, риболовен, ловен, спортен и др. От  голямо значение за процъфтяването на туризма са привлекателните плажове с обща площ 1045 хил. кв. м., в т.ч. защитените дюни и плажове са 523 хил. кв. м. Успоредно с туризма се развива и строителната индустрия.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0