Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява
за провеждане на въвеждащо обучение по проект“Независим живот в Община Приморско“

Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско“ – регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансовата помощ на европейския социален фонд.
Във връзка с реализирането на дейност 5 – „Обучение на персонала, предоставящ социални услуги и супервизия“, ще се проведе въвеждащо обучение на 44 лица, които да придобият специфични знания и умения, за изпълнение на професионални отговорности за работа с уязвими групи. Обучението има за цел повишаване на професионалните умения и мотивация на личните асистенти и домашни помощници, чрез въвеждащо обучение по предоставяне на почасовите социални услуги в общността или в домашна среда.
Професионалното обучение ще се извърши от лектор /обучител по програма, отговаряща на Методиките за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ в общността.
Въвеждащото обучение ще се състои от няколко основни модули, а именно:
1.Общо познание за домашни грижи и услуги. Права и задължения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
2.Оказване на помощ и емоционална подкрепа на потребителите на социални услуги;
3.Специфика на грижите за хора с увреждания и възрастни хора с увреждания;
4.Развиване на социалните умения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
5.Процедури за осигуряване качеството на социалните услуги;
6.Екипни стандарти в работата на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
7.Безопасни условия на труд;
Въвеждащо обучение ще се проведе в рамките на 3 /три/ работни дни от 13.00 часа в заседателната зала на Община Приморско – партер на 30, 31.05. 2016 г. и 01.06.2016 год. Списък на лицата, които ще преминат въвеждащо обучение ще бъде поставен и на информационното табло в Община Приморско и в кметствата по населени места.

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕМИНАТ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ:

1. Стоянка Янева Кисова
2. Керка Янева Георгиева
3. Петко Жеков Гангаров
4. Ирина Андонова Недялкова
5. Янко Стамов Евтимов
6. Кристина Иванова Георгиева
7. Елена Викторова Костадинова
8. Петя Руменова Дешкова
9. Силвия Николова Калчев
10. Керанка Златинова Михалева
11. Ирина Жекова Колева
12. Ирина Жекова Колева
13. Таня Петрова Костадинова
14. Николай Георгиев Стоянов
15. Нина Стефанова Чаговец
16. Недка Тенчева Янкова
17. Данка Динкова Петрова
18. Минка Йорданова Стефанова
19. Стоян Тодоров Калъбалъков
20. Станка Петрова Димитрова
21. Илия Асенов Йорданов
22. Динко Недев Недев
23. Митко Иванов Христов
24. Росица Иванова Христова
25. Галина Митрева Горанова
26. Желязко Киров Карчев
27. Ирина Дикова Анастасова
28. Иво Златков Иванов
29. Живко Иванов Дичев
30. Цона Ангелова Стоянова
31. Величка Тодорова Лабринова
32.Росен Кирилов Арнаудов
33. Миглена Стоянова Илиева
34. Росица Атанасова Бъчварова – Димитрова
35. Таня Атанасова Янкова
36. Димо Жеков Минчев
37. Марионка Иванова Жекова
38. Анна Георгиева Бозова
39. Русана Манолова Петрова
40. Милен Георгиев Миланов
41. Илия Тодоров Василев
42. Йорданка Георгиева Стоянова
43. Стефка Иванов Ангелова
44. Любомир Стоянов Дуков

Мария Георгиева – Ръководител проект

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0