2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Правно основание:

– Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) – чл. 83

Необходими документи:

– Частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – разписки, декларации, пълномощни;

– Документ за самоличност;

– Лично присъствие на лицето пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа.

• Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Периоди и цени:

Обикновена услуга – Веднага –

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Правно основание:

– Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) – чл. 83

Необходими документи:

– Заверката се извършва от кметовете на кметства

– Документ, верността на препис или извлечение от който ще се заверят;

– Документ за самоличност

• Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Периоди и цени:

Обикновена услуга – Веднага –

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Правно основание:

– Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) – чл. 83

Необходими документи:

– Подаване на искане писмено/устно чрез предоставяне на два екземляра от пълномощно, декларация, документ за извършване на нотариална заверка на подписа или съдържанието.

• Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Периоди и цени:

Обикновена услуга – Веднага –

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0