НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №РД/07-05 ОТ 16.05.2008 Г.

1. Лични карти на всички членове на семейството , навършили 14 г. възраст и на съжителстващите лица /за справка/;
2.Съдебно решение за развод и присъдена издръжка /копие/;
3.Експерно решение на ТЕЛК /копие/, ЛКК или медицинско удостоверение ;
4.Документи за брутни доходи от:
-трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения за предходните 6 месеца;
– извършване на услуги с личен труд за предходните 6 месеца;
– дейности в областта на селското , горското и водното стопанство /наеми, аренди, получени ренти за предходните 6 месеца; ;
– стипендии за предходните 6 месеца; и др.
5. Оригинални документи за собственост върху движима и недвижима собственост и/ или идеални части от такава собственост /за справка/.

Забележка:При необходимост социалните работници могат да изискват и други документи.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0