НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.:

 

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище за учебната 2016/2017 г., издадено от съответното училище;
3. удостоверение за раждане на детето (за справка);
4. лична карта (за справка);
5. медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 3;
6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.

 

Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискат и др. документи.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0